Pravidlá e-aukcie

Cieľom e-aukcie je poskytnúť finančné prostriedky na všeobecne prospešný účel osobám, ktorým má dražobník, ako darca, záujem prispieť finančnými prostriedkami získanými z e-aukcie na účel uvedený vo výzve dotknutej osoby – príjemcu.

 

 1. Definícia základných pojmov
  1. Organizátor e-aukcie je nezisková organizácia portál ĽUDIA ĽUĎOM, n. o., so sídlom Borská 6, 841 04  Bratislava, IČO 42166683, zapísaná do registra neziskových organizácii poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedeným Obvodným úradom Bratislava, pod registračným číslom OVVS-23907/287/2009-NO ako prevádzkovateľ portálu ĽudiaĽuďom.sk (ďalej len ako „portál ludialudom.sk“).
  2. e-aukcia je elektronická aukcia, kde umelec, ktorý je súčasne Dražobník alebo aj darca, poskytne/daruje svoje umelecké dielo (Predmet e-aukcie) do e-aukcie za účelom jeho predaja tretím osobám a súčasne určí Výzvu (špecifikovanú v bode 1.3. týchto Pravidiel e-aukcie) zverejnenú na portáli ludialudom.sk, v prospech ktorej Vydražiteľ pošle peňažné prostriedky príjemcovi uvedenému vo Výzve. E-aukcia sa uskutočňuje na webovej stránke www.zenyzenam.ludialudom.sk. Organizátor e-aukcie cez svoj portál ludialudom.sk umožňuje konanie e-aukcie.
  3. Výzva je oznam, ktorým príjemca (fyzická alebo právnická osoba) informuje návštevníkov portálu ludialudom.sk o použití peňažného príspevku na všeobecne prospešný účel a žiada darcov o jeho podporu prostredníctvom tohto peňažného príspevku.
  4. Dražobník (navrhovateľ e-aukcie), teda darca Predmetu e-aukcie, je fyzická  registrovaná na portáli ludialudom.sk, ktorá vyhlasuje e-aukciu Predmetu e-aukcie, pričom táto e-aukcia má presne stanovenú Vyvolávaciu ceny za Predmet e-aukcie, teda najnižšie podanie, pod ktoré nie je možné Predmet e-aukcie získať ako aj čas trvania e-aukcie, popis predmetu e-aukcie, účel uvedený vo Výzve, na ktorý budú prostriedky získané z e-aukcie použité.
  5. Dražiteľ̌ je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, registrovaná na portáli ludialudom.sk, ktorá sa zúčastňuje e-aukcie zvyšovaním Vyvolávacej ceny, ktorú je ochotný zaplatiť za Predmet e-aukcie, pričom tak robí elektronicky  pomocou automatizovaného systému (s nastavením maximálnej ceny).
  6. Vydražiteľ je ten Dražiteľ, ktorý ponúkol najvyššiu peňažnú odplatu za Predmet  e-aukcie a získal tak právo nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu e-aukcie. Táto peňažná odplata je darom, ktorý sa Vydražiteľ zaviazal uhradiť príjemcovi, ktorého Výzvu na portáli ludialudom.sk vopred určil Dražobník. Dražobník následne odovzdá/daruje Predmet e-aukcie Vydražiteľovi.
  7. Predmet e-aukcie je umelecké dielo (napr. obraz) alebo iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná a ktorého výlučným vlastníkom je Dražobník.
  8. Vyvolávacia cena (najnižšie podanie) je peňažná hodnota daru, ktorú určí Dražobník a pod ktorú nie je možné Predmet e- aukcie predať. Minimálne každé ďalšie podanie Dražiteľa musí byť  vyššie o 10 (desať) euro od posledného podania Dražobníka.
 2. Úvodné ustanovenia
  1. E-aukcia je súčasťou internetového darcovského portálu ludialudom.sk, ktorý uľahčuje poskytovanie finančných a materiálnych prostriedkov a služieb od darcov pre príjemcov pomoci. Organizátor e-aukcie len poskytuje technológiu a platformu s cieľom umožniť interakciu medzi darcami a príjemcami pomoci.
 3. Dražobník
  1. Dražobník, ktorý vyhlasuje e-aukciu, záväzne vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom Predmetu e-aukcie. V prípade, ak sa toto vyhlásenie ukáže ako nepravdivé, Dražobník berie zodpovednosť za škodu, ktorú by týmto nepravdivým vyhlásením komukoľvek spôsobil.
  2. Dražobník súhlasom s týmito Pravidlami e-aukcie záväzne vyhlasuje, že:
   1. je možné dražiť Predmet e-aukcie,
   2. nikto nemá predkupné právo k Predmetu e-aukcie,
   3. nikto nemá spoluvlastnícky podiel k Predmetu e-aukcie.
   4. Predmet e-aukcie je bez akýchkoľvek tiarch, vrátane akéhokoľvek záložného práva, zabezpečovacieho prevodu práva alebo iného práva, či nároku tretej osoby;
   5. so žiadnou treťou osobou neuzatvoril zmluvu, či dohodu, ktorou by Predmet e-aukcie alebo niektoré z práv spojených s Predmetom e-aukcie predal, daroval, zamenil, vložil ako vklad do základného imania právnickej osoby alebo do majetku subjektu, ktorý nie je právnickou osobou, alebo inak scudzil;
   6. so žiadnou treťou osobou neuzatvoril zmluvu, ktorou by Predmet e-aukcie do budúcnosti zaťažil záložným právom, predkupným právom, zabezpečovacím prevodom práva alebo iným obmedzením v právach majiteľa;
   7. na Predmet e-aukcie si súdne, ani mimosúdne neuplatňujú akékoľvek právne nároky žiadne tretie osoby a Predmet e-aukcie nie je predmetom súdneho sporu, výkonu rozhodnutia, exekučného konania alebo iného súdneho, či správneho konania;
   8. neexistujú žiadne úradné rozhodnutia (či už také, ktoré nadobudli právoplatnosť, alebo ktoré by mohli nadobudnúť právoplatnosť v budúcnosti), a ani sa nezačalo žiadne súdne, či správne konanie smerujúce k vydaniu takého rozhodnutia, ktoré by mohlo viesť k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu splnenia záväzkov Dražobníka vyplývajúcich z týchto Pravidiel e-aukcie, najmä záväzkov týkajúcich sa prevodu Predmetu e-aukcie na Vydražiteľa v súlade s týmito Pravidlami e-aukcie, alebo ktoré by mohlo viesť k vzniku práva tretích osôb k Predmetu e-aukcie, alebo ktoré by mohlo obmedziť oprávnenie Vydražiteľa nakladať s Predmetom e-aukcie;
   9. na strane Dražiteľa darovanie Predmetu e-aukcie v súlade s týmito Pravidlami e-aukcie neodporuje žiadnej inej zmluve, dohode, viacstrannému, či jednostrannému úkonu, ktorého účastníkom by bol Dražiteľ, ani nie je odporovateľným právnym úkonom, ani na strane Dražiteľa neodporuje žiadnemu rozhodnutiu verejných orgánov;
  3. Dražobník nemôže prihadzovať v e-aukcii peňažné prostriedky, ktorú sám organizuje. Rovnako nemôže prihadzovať ten príjemca, ktorý je konečným príjemcom určeným vo Výzve na výťažok z e-aukcie.
  4. Dražiteľ
   1. Dražiteľom môže byť:
    1. právnická osoba
    2. fyzická osoba spôsobilá na právne úkony.
   2. Dražiteľom nemôže byť:
    1. osoba, ktorá nemôže nadobúdať vlastnícke právo a iné práva k Predmetu e-aukcie podľa zákona č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon,
    2. osoby, na ktorých majetok bol vyhlásený konkurz alebo voči ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo ohľadne ich majetku bolo opätovne potvrdené nútené vyrovnanie, a to po dobu troch rokov od zrušenia konkurzu, jeho zamietnutia pre nedostatok majetku alebo do troch rokov od skončenia opätovného vyrovnania; nikto nesmie dražiť za nich,
    3. osoba, u ktorej by v dôsledku nadobudnutia vlastníctva Predmetu e-aukcie mohlo dôjsť k obmedzeniu hospodárskej súťaže podľa zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže; nikto nesmie dražiť za ňu,
    4. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie predchádzajúcej e-aukcie toho istého Predmetu e-aukcie a súčasne nikto nemôže dražiť za takéhoto Vydražiteľa,
    5. Organizátor e-aukcie a jeho zamestnanci, osoby blízke zamestnancom Organizátora e-aukcie a pod.
  5. Predmet e-aukcie
   1. Predmetom e-aukcie je umelecké dielo (napr. obraz), alebo iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná
   2. Majiteľ Predmetu e-aukcie, teda Dražobník, je povinný oznámiť všetky skutočnosti, ktoré sú mu známe o stave Predmetu e-aukcie, ako aj o právach a záväzkoch na ňom viaznucich. Ak dôjde k zmenám v rozsahu práv a povinností viaznucich na Predmete e-aukcie alebo stavu, v ktorom sa Predmet e-aukcie nachádza, je povinný informovať Organizátora e-aukcie bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o zmenách dozvedel.
   3. Osoby a Predmety e-aukcie musia byť označované spôsobom vylučujúcim ich zámenu.
   4. Predmetom e-aukcie nemôže/u byť:
    1. taký Predmet e-aukcie, ktorý by bol v rozpore so záväznými vyhláseniami Dražobníka uvedenými v bode 3.2. týchto Pravidiel e-aukcie,
    2. cenné papiere,
    3. majetok, ktorý môže byť iba vo vlastníctve štátu, obce alebo určených právnických osôb,
    4. hnuteľné veci, ktorých vlastníctvo je obmedzené predkupným právom zapísaným v listinách osvedčujúcich vlastníctvo a nevyhnutných na nakladanie s vecou,
    5. spoluvlastnícky podiel k veci,
    6. veci, na ktoré bolo uplatnené zádržné právo,
    7. veci, na ktorých viazne zákonné predkupné právo podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu,
    8. Predmet e-aukcie, ku ktorému bolo zriadené záložné právo a navrhovateľ bez súhlasu záložného veriteľa navrhol e-aukciu.
   5. Predmetom e-aukcie tiež nemôžu byť nasledujúce predmety:
    1. zbrane, omamné a psychotropné látky;
    2. pornografia a inak poburujúce materiály;
    3. tovar, prostredníctvom ktorého dochádza k porušovaniu autorských a iných práv tretích osôb;
    4. tovar určený k propagácii a šíreniu názorov vedúcich k propagácii či priamo propagujúcich násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov.
  6. Registrácia e-aukcie
   1. Registrovať e-aukciu na www.zenyzenam.ludialudom.sk môže len organizátor eakcie.
   2. Registráciou e-aukcie Dražobník potvrdzuje, že je vlastníkom predmetu e-aukcie, že všetky záväzne vyhlásenia uvedené v bode 3.2. týchto Pravidiel e-aukcie sú pravdivé a zároveň sa zaväzuje, že odovzdá Predmet e-aukcie Vydražiteľovi do určitej lehoty, alebo že tak urobí až po pripísaní sumy výťažku v prospech Výzvy určenej Dražobníkom.
   3. Dražobník je povinný na vyžiadanie Organizátora e-aukcie zaslať na jeho adresu písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie, že:
    1. je možné dražiť Predmet e-aukcie;
    2. že nikto nemá predkupné právo k Predmetu e-aukcie;
    3. že nikto nemá spoluvlastnícky podiel k Predmetu e-aukcie
    4. že všetky záväzné vyhlásenia Dražobníka uvedené v bode 3.2. Pravidiel e-aukcie si prečítal a oboznámil sa s nimi a tieto vyhlásenia Dražobníka sú v celom rozsahu pravdivé.
   4. Pri registrácii Dražobník uvedie čo najpresnejší a pravdivý popis Predmetu e-aukcie, doručí Organizátorovi e-aukcie fotku Predmetu e-aukcie, určí čas trvania e-aukcie, vyvolávaciu cenu, najnižšie možné podanie, ktoré je násobkom celého eura, sumu podania, pri ktorej je možné Predmet e-aukcie darovať Dražiteľovi a ukončiť e-aukciu predčasne.
   5. V prípade ak existujú náklady na doručenie Predmetu e-aukcie Vydražiteľovi, Dražobník uvedie, (i) či ich bude znášať on, teda Vydražiteľ alebo (ii) Vydražiteľ (v prípade, ak ich bude znášať Vydražiteľ, Dražobník uvedie, v akej výške sú tieto náklady a čím sú tvorené).
   6. V prípade ak Dražobník nie je zároveň príjemcom výťažku a teda autorom Výzvy, v  prospech ktorej bude výťažok pripísaný, preukáže dôveryhodným spôsobom Organizátorovi e-aukcie súhlas príjemcu dotknutej Výzvy s vypísaním takejto e-aukcie.
   7. Registrácia e-aukcie podlieha súhlasu Organizátora e-aukcie. Organizátor e-aukcie môže odmietnuť uverejniť e-aukciu, ak nie je v súlade s právnym poriadkom SR, dobrými mravmi a týmito Pravidlami, a to najmä v prípade, ak Dražobník nevie dôveryhodne preukázať vlastníctvo predmetu e-aukcie.
   8. V prípade, ak vzniknú pochybnosti o vlastníctve Predmetu e-aukcie, ako i o spôsobilosti Dražobníka naplniť záväzky vyplývajúce z týchto Pravidiel e-aukcie, je Organizátor e-aukcie oprávnený ju kedykoľvek zrušiť a to bez práva zúčastnených strán na akékoľvek odškodnenie.
  7. Priebeh e-aukcie
   1. E-aukcia je uverejnená až po predchádzajúcom súhlase Organizátora e-aukcie.
   2. Dražiteľom môže byť osoba na to spôsobilá podľa bodu 4. týchto Pravidiel e-aukcie.
   3. Prvým prihodením Dražiteľ súhlasí s týmito Pravidlami e-aukcie a zaväzuje sa, že v prípade úspešného vydraženia Predmetu e-aukcie, teda keď sa stane Vydražiteľom, daruje sumu peňažných prostriedkov, za ktorú Predmet e-aukcie vydražil prostredníctvom darcovského portálu ludialudom.sk na Výzvu dotknutého príjemcu, ktorú určil Dražobník, a to s využitím infraštruktúry portálu ludialudom.sk.
   4. Dražiteľ prihadzuje k najvyššiemu existujúcemu podaniu pomocou automatizovaného systému minimálne hodnotu 10,- EUR (desať euro) k Vyvolávacej cene, resp. k poslednej výške peňažných prostriedkov ponúkaných za Predmet e-aukcie.
   5. V prípade, ak Dražiteľ prihodil v čase kratšom ako je päť minút od skončenia e-aukcie, čas jej ukončenia sa nadstavuje o ďalších päť minút. Toto platí aj v prípade, ak už čas ukončenia e-aukcie bol nadstavený, teda aj opakovane.
   6. Dražiteľ draží Predmet e-aukcie pod svojim menom a priezviskom, ktoré zadal pri registrácii, ak sa nerozhodne dražiť anonymne, resp. svoje užívateľské meno.
   7. Vydražiteľa o výsledkoch e-aukcie informuje Organizátor e-aukcie na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri svojej registrácii.
   8. Vydražiteľ je povinný do 48 hodín od ukončenia e-aukcie a oznámenia o jej výsledku poskytnúť peňažné prostriedky vo vydraženej výške za Predmet e-aukcie na Dražobníkom určenú Výzvu, inak sa e-aukcia považuje za neúspešnú. V osobitných prípadoch, na základe žiadosti Vydražiteľa môže Organizátor e-aukcie rozhodnúť o predĺžení tejto lehoty, čo bezprostredne oznámi Dražobníkovi i príjemcovi ním určenej Výzvy.
   9. V prípade, ak Vydražiteľ v stanovenej lehote neuhradil peňažné prostriedky vo vydraženej výške za Predmet e-aukcie, ktoré sa zaviazal poskytnúť prijímateľovi v Dražobníkom určenej Výzve, Organizátor e-aukcie osloví Dražiteľa s druhou najvyššou ponukou daru (peňažných prostriedkov), ktorý jeho úhradou v ním ponúknutej výške peňažných prostriedkov za Predmet e-aukcie do 48 hodín akceptuje ponuku a stáva sa Vydražiteľom.
   10. V prípade, ak Vydražiteľ bez závažného dôvodu neuhradil ponúknuté peňažné prostriedky, Organizátor e-aukcie zruší jeho konto/registráciu na portáli  www.zenyzenam.ludialudom.sk ako aj na portáli ludialudom.sk, vrátane ním už uverejnených príspevkov (výzvy, overenia, blogy a pod.)
   11. Dražobník po doručení informácie od Organizátora e-aukcie o úhrade daru Vydražiteľom doručí Vydražiteľovi Predmetu e-aukcie a to v súlade s popisom Predmetu e-aukcie a spôsobom doručenia uverejneným na www.zenyzenam.ludialudom.sk.
   12. Vydražiteľ berie na vedomie, že Organizátor e-aukcie má právo požadovať svoju prítomnosť pri odovzdaní Predmetu e-aukcie a vyhotoviť z odovzdania záznam za účelom jeho publikovania na portáli ludialudom.sk prípade v iných médiách za účelom propagácie projektu www.zenyzenam.ludialudom.sk.
   13. Vydražiteľ nemá nárok žiadať späť svoj dar príjemcovi Výzvy určenej Dražobníkom, žiadať od Dražobníka zmenu príjemcu daru ani inak podmieňovať svoj dar.
  8. Záverečné ustanovenia
   1. Organizátor e-aukcie nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku technických porúch systému, siete internet a prístupu do nej, ani za škody vzniknuté v dôsledku nezabezpečenia nepretržitej prevádzky portálu ludialudom.sk.
   2. V prípade ak dôjde k výpadku dlhšiemu ako 5 hodín, ktorý znemožní prihadzovanie, vyhlasovanie nových e-aukcií a ďalšie kľúčové funkcie, Organizátor e-aukcie predĺži prebiehajúce e-aukcie o tento čas.
   3. Organizátor e-aukcie si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto Pravidlá e-aukcie, pričom za zmenené sú tieto Pravidlá e-aukcie považované v okamžiku ich umiestnenia na verejnej počítačovej sieti na adrese www.zenyzenam.ludialudom.sk.
   4. Organizátor e-aukcie nezodpovedá za prípady, ak sa preukáže, že identita používateľov portálu www.zenyzenam.ludialudom.sk nebola správna alebo nedôjde k úhrade prisľúbeného daru vo výške najvyššieho podania za Predmet e-aukcie.
   5. V prípade podozrení zo spáchania trestného činu Organizátor e-aukcie  na to upozorní orgány činné v trestnom konaní. Používateľ portálu www.zenyzenam.ludialudom.sk berie na vedomie, že Organizátor e-aukcie je oprávnený, resp. povinný poskytnúť osobné údaje užívateľov tohto portálu (teda Dražobníka, Dražiteľa, Vydražiteľa atď.) orgánom činných v trestnom konaní, orgánom štátnej správy alebo poškodenej osobe, pokiaľ vyjde najavo, že používateľ sa na portáli www.zenyzenam.ludialudom.sk dopustil jednania, pre ktoré bolo zahájené trestné alebo správne riadenie alebo pre ktoré mohol spôsobiť majetkovú alebo nemajetkovú ujmu tretej osobe.