Ochrana osobných údajov

k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky

– zenyzenam.ludialudom.sk

– ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. sídlo: Borská 6 841 04 Bratislava IČO: 42166683 DIČ: 2022894115

– prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky zenyzenam.ludialudom.sk

II.

Účel spracúvania osobných údajov

– účelom spracúvania osobných údajov je záujem zúčastniť sa aukcie na portáli zenyzenam.ludialudom.sk (ďalej len portál)

– účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov

– účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

– prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údajov na doručenie, v prípade, že sa zúčastnil alebo vyhral aukciu na portáli

– kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)

– údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia len v prípade výhercov

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

– prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie účelov e-aukcie, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva

– prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na trvanie e-aukcie a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

V.

Zverejnenie údajov

– prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje

VI.

Podmienky spracúvania

– prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov

– prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ

– prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

VII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje